Kết quả thi khảo sát chất lượng lần 1 khối 11 năm học 2019 - 2020

Bấm vào đường link phía dưới để xem kết quả

Kết quả KSCL lần 1 khối 12 năm học 2019 - 2020.xls