Ban Giám hiệu

 • Lê Văn Lục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0985650367
 • Phạm Công Doãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986891711
 • Phạm Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0904159366